Phương diện tài chính của Song Ngư hôm nay không có gì chuyển biến. Bạn không có khoản chi tiêu phát sinh nào.
Xem chi tiết