Thần Nông làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn tìm tòi những cách thức mới để hoàn thành công việc.
Xem chi tiết